Klauzula RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

1. Administratorem danych osobowych jest Joanna Banasik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JB concept Joanna Banasik, ul. Stanisława Staszica 4A/1, 55-011 Siechnice, NIP 6131356835, REGON 363053430, e-mail: joanna.banasik@jb-concept.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „f”.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem danych, w tym wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych lub dochodzenia roszczeń.

4. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych, organom publicznym (np. sądom, organom administracyjnym) oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, tj. podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, doradztwa podatkowego, informatyczne, poczty elektronicznej, dysku w chmurze obliczeniowej oraz podmiotom z Grupy JB concept.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe będą zamieszczone na dysku w chmurze obliczeniowej. Siedziba dostawcy usługi chmury obliczeniowej znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przekazywanie danych do dostawcy będzie odbywało się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich albo decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony. W pozostałym zakresie dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

8. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.